[Chuu] Apple Japan, Inc. no sukunakutomo "smart phone (iPhone)" oyobi Microsoft Corporation no "browser (I.E. and Edge)" deha, eibunn igai ha mojibake no tame oyomi itadake masenn ga, Apple Japan, Inc. igai no "smart phone" oyobi Google Inc. no "browser (Chrome)" deha seijyou ni hyouji saremasu node oshirase sasete itadaki masu.